fbpx

Policy

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון איילנד (להלן:המלון.)

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי

בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע

ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות

2.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3 המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

2.4 המידע מוצג באתר כפי שהוא is”( )”as והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5 המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל

אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6 המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7 המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח

כללי .3.1.

3.1.1 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע.

אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

.3.1.2 הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 077-2-666-666 או באמצעות אתר זה.

3.1.3 כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

3.2 פרטי רוכש השירותים

3.2.1 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3 הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר ,שליחת מבצעים ועדכונים וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3 אופן ההזמנה

3.3.1 המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.3.2 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

3.3.3 התשלום יתבצע במלואו עם היציאה מהמלון במזומן ואו בכרטיס אשראי.

4. תנאים והגבלות 

4.1 המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעור המע”מ המשתנה מעת לעת.

4.2 המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.3 המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4 המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים
והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

4.5 מספר החדרים במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.6 אין כפל מבצעים והנחות.

4.7 קבלת ופינוי חדרים:

4.7.1 קבלה: בימי חול החל מ 15:00 ובשבת או חג החל משעתיים לאחר צאת שבת/חג.

4.7.2 פינוי בימי חול עד השעה: 11:00.

4.7.3 הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

4.7.4 חובת הצגת כ. אשראי בתוקף , ע”פ פרטי האורח הרשומים בהזמנה ,בעת ההגעה למלון! הזמנה לא תאושר ללא הצגת כ. אשראי !

4.7.5 אירוח במלון מגיל 21 או חיילים בהצגת תעודת חוגר.

4.8 תינוקות וילדים:

4.8.1 הגדרות:

תינוק – מי שגילו עד שנתיים.

ילד – מי שגילו מגיל שנתיים עד 12 שנים. 

4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל ,18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.10 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז נתניה.

4.11 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

5. ביטול הזמנה

5.1 ביטול הזמנה בעונה רגילה:

ניתן לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול עד 48 שעות לפני מועד האירוח – ללא דמי ביטול, ביטול שיתקבל לאחר המועד לעיל יחוייב ע”פ חוק 25% מערך ההזמנה כולה. (עבור כל חדר במידה והוזמנו מס חדרים)

עונת שיא וחגים( יולי,אוגוסט,חגי ומועדי ישראל/חגי ומועדי המגזר הדרוזי/חגי ומועדי המגזר המוסלמי/חגי ומעדי המגזר הנוצרי):
אורח שיבטל את הזמנתו 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עבודה עד למועד מימוש החופשה, יחוייב בדמי ביטול על סך 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה כולה- הנמוך מבניהם.

ביטול שיתבצע 7 ימים לפני מועד האירוח ומטה-יחוייב ב-50% מערך ההזמנה כולה.
*אי הגעה יחוייב 100% מערך ההזמנה כולה לאורך כל השנה* 

6.מדיניות ביטולים על ידי המלון:

6.1 המלון שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.1.2 אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

6.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המלון את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

6.1.4 במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאי המלון לבטל את הרכישה הספציפית.

6.1.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

6.2 הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והמלון יימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש וישיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.

7. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

 7.1 עמוד התשלום מאובטח בהתאם לתקן.
PCI .7.2 המלון לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
7.3 למרות האמור לעיל, המלון יהא רשאי להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה לו למסור.
את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

Book Now